sobota, 23 luty 2019

„DROGA DO PRZYSZŁOŚCI”

Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież

z terenu Dąbrowy Górniczej

w roku 2018

ORGANIZATOR :

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnoprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej po raz 7 organizuje projekt „Droga do przyszłości” mający na celu profilaktykę i wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

DLA KOGO:

Uczniowie masowych oraz integracyjnych szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Dąbrowy Górniczej, u których zdiagnozowano zaburzenia i deficyty rozwojowe wpływające negatywnie na ich naukę i funkcjonowanie społeczne (np. ADHD, ADD, Asperger, niedosłuch centralny, dysleksja rozwojowa, zaburzenia zachowania, trudności w nauce, trudności z koncentracją)

CELE PROJEKTU:

 • Poprawa efektywności nauki szkolnej u uczniów
 • Wspomaganie rozwoju poprzez udział w specjalistycznych indywidualnie dobranych terapiach
 • Zwiększenie umiejętności społecznych dzieci mających na celu współdziałanie w grupie
 • Wsparcie rodziców w procesie wychowawczym dzieci
 • Zmniejszenie problemów szkolnych
 • Poprawa funkcjonowania emocjonalnego

PROPONOWANE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:

 • Terapia metodą EEG Biofeedback        
 • Terapia metodą Johansena      
 • Terapia metodą Warnkego          
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera i zaburzeniami zachowania ( zajęcia grupowe)
 • Arteterapia   (zajęcia grupowe)      

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI:

Termin :          12 marca 2018 r. do 15 grudnia 2018r. z wakacyjną przerwą

Miejsce:           Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej, ul Św. Antoniego 107 (dawna Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej   

Zajęcia odbywają się po południu (od godziny 14.00 do około 19.00)

Grafik zajęć zostanie opracowany po zebraniu wniosków i ustaleniu grup terapeutycznych.

KADRA PROWADZĄCA:

Doświadczeni specjaliści: psycholodzy, pedagodzy posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie prowadzenia poszczególnych metod terapii.

REKRUTACJA:

Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie na postawie minimum jednego z następujących dokumentów:

 • Orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej specjalistycznej
 • Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej
 • Inna opinia specjalistyczna w tym lekarska istotna z punktu widzenia konieczności oddziaływań terapeutycznych

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU

Druk Zgłoszenia można pobrać:

- ze strony internetowej www.otwarteserca.com

   - w siedzibie Stowarzyszenia, tj. Św. Antoniego 107 (dawna Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie    Górniczej budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”

POKÓJ nr 115

w godzinach 8.00- 15.00, pokój numer 115

tel. kontaktowy: (32) 261 91 44

Wypełnione Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 5 marca 2018 r.

w siedzibie Stowarzyszenia

wraz z wymaganym dokumentem

(np. orzeczenie,

opinia psychologiczna, opinia lekarska)

POKÓJ nr 115

w godzinach 8.00- 15.00, pokój numer

tel. kontaktowy: (32) 261 91 44

 

Copyright © 2017 Stowarzyszenie OTWARTE SERCA.